ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކިރިބާސްގެ ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

26 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Former President of the Island Republic of Kiribati pays courtesy call on Vice President
26 August 2019, Press Release
ކިރިބާސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު