ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޭ.ޑީ.ބީ.ގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަރްކުރެއްވުން

26 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President of the Asian Development Bank pays courtesy call on the President
26 August 2019, Press Release
އޭޑީބީގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު