ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

26 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador of Singapore pays farewell call on Vice President
26 August 2019, Press Release
ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު