ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހދ. އަތޮޅުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

22 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހދ. އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން އެ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޖްލިސް މެންބަރުންނާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Vice President Meets with H.Dh Atoll MPs and Ministers and Senior Representatives from Stakeholding Ministries and Institutions
22 August 2019, Press Release