ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޚާއްޞަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވެވި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން

21 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚާއްޞަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ބާއްވަވައިފި
21 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
National Awards Council holds Information Session on President’s National Award for Special Recognition
21 August 2019, Press Release