ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފެންފުށީ ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

4 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with Alifu Dhaalu Fenfushi Councillors
04 August 2019, Press Release