ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާ ޝީސެލްސްއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވެވުން

2 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President holds bilateral talks with Seychellois counterpart
02 August 2019, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސްއާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު