ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުނަށް ސީޝެލްސްއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

2 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President welcomed at Seychellois State House by Seychelles’ President for official welcoming ceremony
02 August 2019, Press Release