ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހަނިމާދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

1 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
1 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Vice President visits Hanimaadhoo Island
01 August 2019, Press Release