ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

31 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President meets with Kihaadhoo Island Councillors and Senior Officials
31 July 2019, Press Release