ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބ. އަތޮޅު ޞިއްހީ ޚިދުމަތަށް 50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

30 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުން ފެށިގެން ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ ޕްރޮގްރާމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
30 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
'We will devote special attention towards the Primary Healthcare Program from this year onwards' - President
30 July 2019, Press Release