ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެހެންދޫ ކައުންސިލާ،މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

30 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެހެންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު