ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih meets with the Prime Minister of Mauritius
20 July 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު