ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން 04/07/2019

4 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
4 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President Ibrahim Mohamed Solih gives his confidence that all pledges will be fulfilled in his term
04 July 2019, Press Release