ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެބިނެޓް މީޓިންގ 12/06/2019

12 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ވޯލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން" އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއި ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
12 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ފާހަގަކުރެވޭ 11 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
12 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
President resolves to implement policies that will establish an atmosphere conducive to the success of Small and Medium Enterprises (SMEs)
12 June 2019, Press Release
Eleven eco-rich areas set to be environmentally protected
12 June 2019, Press Release
President submits a motion to the People’s Majilis to ratify the Maldives’ becoming a signatory to the World Trade Organisation’s Trade Facilitation agreement
12 June 2019, Press Release