ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅު ބޭއްވުން

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Ibrahim Mohamed Solih and Prime Minister Narendra Modi hold official talks
08 June 2019, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާއި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު