ފޮޓޯ އަލްބަމް

އދ ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

21 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

UN Resident Coordinator for the Maldives pays farewell call on Vice President
21 April 2019, Press Release
އ.ދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު