ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ދަރުމަ ކަމާކެމި" ހަރަކާތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

20 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ނާއިބު، "ދަރުމަ ކަމާކެމި" ހަރަކާތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު