ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

13 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President states that all Maldivians should be united
13 April 2019, Press Release
ދިވެހީންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަން ކަމާއިއެކު މިއަދާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
13 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު