Photo Album

Vice President attends ceremony held to commemorate this year’s Martyrs Day

13 April 2019

Related Articles

Vice President states that all Maldivians should be united
13 April 2019, Press Release
ދިވެހީންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަން ކަމާއިއެކު މިއަދާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
13 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު