ފޮޓޯ އަލްބަމް

"އަމީނިއްޔާ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ފެއަރ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލެއްވުން

12 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"އަމީނިއްޔާ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ފެއަރ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President and First Lady visits Aminiya Diamond Jubilee Fair
12 April 2019, Press Release