ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President Solih meets the Members of Mundoo Island Council
11 April 2019, Press Release