ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،އެސް.އެމް.އީ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ) އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

18 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތާއި "ދަނޑުވެރި ނަފާ" ލޯނުގެ ޚިދުމަތަކީ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި ދިޔުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
SME bank service and Agriculture loan service will facilitate in the development of SME’s- President
18 March 2019, Press Release