ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

13 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President Solih meets with the members of Dhiffushi Island Council
13 March 2019, Press Release