ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާއި އެރަށު މުޢައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih meets with the members of Maafushi Council and Senior officials at the Island
07 March 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާއި އެރަށު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު