ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނޮ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

7 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންހެނުންނަށް ކަމޭހިތައި އޯގާތެރިކަން އިސްކޮށް ބާރުވެރިކުރުވައި މުޖްތަމަޢުގައި ޙައްޤު މަޤާމަށް އަންހެނުން ގެންގޮސްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ވާޖިބެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
7 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President Solih announces the implementation of 6 months paid maternity leave
07 March 2019, Press Release