ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "މަސްދޯނި އެކައުންޓް" އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މަސްދޯނި އެކައުންޓް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
ސަރުކާރުން ތައާރަފު ކުރެއްވި "މަސްދޯނި އެކައުންޓް" ގެ ބޭނުން ހިފުމަށް މަސްވެރި ކުންފުނިތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih inaugurates “Masdhoani Account”; a pledge of the administration
20 February 2019, Press Release
President Solih urges fisheries companies to take advantage of the newly introduced “Masdhoani Account” financial scheme
20 February 2019, Press Release