ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން

20 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih departs to Islands of North Huvadhu Atoll
20 February 2019, Press Release
President arrives in Kooddoo Island of North Huvadhu Atoll
20 February 2019, Press Release