ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih meets with the members of Dharanboodhoo Island Council
14 February 2019, Press Release