ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. ހުރާ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

11 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President meets with the members of Huraa Island Council
11 February 2019, Press Release