ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕްރެޒިޑެންޓް އެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައި އެ ކޮމިޓިގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ޕްރެޒިޑެންޓް އެކްޝަން ކޮމިޓީ"އަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައި އެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
President appoints and meets with the members of the President Action Committee
24 January 2019, Press Release