ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

9 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Ambassador of Australia pays farewell call on the Vice President
09 January 2019, Press Release
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
9 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު