ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުން

8 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih appoints two full time members to the Employment Tribunal of the Maldives
08 January 2019, Press Release