Photo Album

President appoints members to the Employment Tribunal

08 January 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
President Solih appoints two full time members to the Employment Tribunal of the Maldives
08 January 2019, Press Release