ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

3 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih and Sri Lankan Ambassador discuss strengthening commercial ties
03 January 2019, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ސްރީލަންކާ ސަފީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
3 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު