ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

2 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President makes senior appointments at State Minister level
02 January 2019, Press Release
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު