ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

28 ޖޫން 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތުރުކީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
28 ޖޫން 2012, ޚަބަރު
New Turkish Ambassador Presents Credentials to the President
28 June 2012, Press Release