ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން

27 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފި
27 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Waheed arrives in Fuvahmulah
27 February 2012, Press Release