ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްޕެޝަލް ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރެއްވުން

23 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްޕެޝަލް ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
23 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President appoints Special Trade Representative at the President’s Office
23 February 2012, Press Release