ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އާ ޓަރމިނަލްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުން

19 ޑިސެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 25 ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ކަންތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މެދުވެރިކުރައްވައި، ނެގޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމަކީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
25 US Dollar Charge From Every Passenger Should Be Collected With Parliament’s Consent – President Nasheed
19 December 2011, Press Release