ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން.

8 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރު ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅި ފޯމްތައް ބައްލަވައި، އިނާމަށް މީހުން ހޮއްވެވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު