Home

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

17 ނޮވެންބަރު 2018 އިން 16 ނޮވެންބަރު 2023 އަށް

11 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު
16 ޑިސެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
10 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
2 ޑިސެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
9 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
8 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު
18 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
7 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
6 ވަނަ އެޕިސޯޑް- މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
4 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
5 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
28 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
4 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު
21 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
3 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
2 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
7 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
15 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ ޚިޠާބު
15 ޖޫން 2024, ރައީސްގެ ޚިތާބު
ﷲ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ މަތީން ހަނދުމަކޮށް، ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރެއްވުމުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުގައި ހިފެހެއްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
15 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވައިފި
14 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
"ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާ 2023-2028" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
13 ޖޫން 2024, ޚަބަރު