2022 ވަނަ އަހަރު، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ތިރީގައި ދަންނަވައިފައިވާ ދުވަސްތައް އިތުރު ކުރައްވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
 #
2022 ވަނަ އަހަރު، ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަވައިފައިވާ އިތުރު ދުވަސްތައް
1         
5 މޭ 2022 (ބުރާސްފަތި)
2         
13 ޖުލައި 2022 (ބުދަ)
3         
14 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)
4         
28 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)