‏މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، މުޙައްމަދު ޝަހީބް، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ޝަހީބް، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވިކަން ހާމަކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުއްވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަހީބް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ 05 އެޕްރީލް 2016 ގައެވެ.