2 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށާއި، 15 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަންނަވާލަނީ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް އިސްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުން އިސްކުރެއްވި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށެވެ.

1. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ޢަޒުމް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޚަލީލު.

2. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ މާކޯޅި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘް.

3. ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ހިންނަވަރު މޫންލައިޓް އަލްފާޟިލް އާދަމް ޔޫސުފް.

4. މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ކާށިދޫ ފިނިވާގޭ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މޫސާ.

5. މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މާފުށީ ނީލް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ލުޠުފީ.

6. ފެލިދުއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ފުލިދޫ ސީވިޔު އަލްފާޟިލް ޒުބައިރު ޤާސިމް.

7. މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މަޑުއްވަރީ ހަވީރީނާޒް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނީޝާމް.

8. މުލަކަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ވޭވަށު ފިނިހިޔާގޭ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ވަޙީދު.

9. މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ރަތްމަންދޫ ރެޑިއަމްގޭ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރާމިޒު.

10. މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މުލަކު ކޯޒީވިލާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު.

11. މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މުލީ އާސިއްކަގޭ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާދީ އިބްރާހީމް.

12. މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ނާލާފުށީ މަންޒިލް އަލްފާޟިލް އާދަމް މުޙަންމަދު މަނިކު.

13. މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ކޮޅުފުށީ ރަންދުނި އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދު.

14. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ސަލްޖަމްގޭ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު.

15. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ފީއަލީ ކްރޯންވިލާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަސީމް.

16. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ހުޅުދެލީ ޒަމާން އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝާމް.

17. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މާމެންދޫ ކިނބިމާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިމާލް.