ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސްކަމަށް، ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މައްޗަންގޮޅި އާޕިއާ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން، މާތޮޑާއަވަށް. ރޭއަލިވާގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާޢު އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި ވާތީއެވެ.