ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ކަމުގައިވާ ކޮޅުމަޑުލަށާއި ހައްދުންމައްޗަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާނެއެވެ.