މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ގޮސްތިބި އެންމެހައި ޙައްޖާޖީންގެ ގްރޫޕްތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ގްރޫޕްތަކާ ފޯނުން ގުޅުއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންނަށް މަބްރޫރު ޙައްޖަކަށް އެދިވަޑައިގެން ޙައްޖު ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވިއެވެ.