ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު މިއަދު ހެނދުނު އޮތް "ޓީ.އެފް.ޖީ. ލޯންގް ރަން 2019" ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުންތެރިންވެސް މި ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ހަރަކާތަކީ ޓީ.އެފް.ޖީ.ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ދުވުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެކެވެ.