މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިއަދު ހެނދުނު ވޯޓުލައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލެއްވީ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު ގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށްޓަށެވެ.